ประเภทที่รับสมัคร
ระดับ ประเภท รับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัว มอบตัว
ม.1 ความสามารถพิเศษ 24 เม.ย. 2564 - 27 เม.ย. 2564 06 พ.ค. 2564 08 พ.ค. 2564 08 พ.ค. 2564 12 พ.ค. 2564
ม.1 นักเรียนทั่วไป 24 เม.ย. 2564 - 28 เม.ย. 2564 08 พ.ค. 2564 11 พ.ค. 2564 11 พ.ค. 2564 12 พ.ค. 2564
ม.4 ความสามารถพิเศษ 24 เม.ย. 2564 - 27 เม.ย. 2564 06 พ.ค. 2564 12 พ.ค. 2564 12 พ.ค. 2564 13 พ.ค. 2564
ม.4 นักเรียนทั่วไป 24 เม.ย. 2564 - 28 เม.ย. 2564 09 พ.ค. 2564 12 พ.ค. 2564 12 พ.ค. 2564 13 พ.ค. 2564
มัธยมศึกษาปีที่ 1

ประเภท: ความสามารถพิเศษ

เปิดรับสมัคร : 24 เม.ย. 2564
ปิดรับสมัคร : 27 เม.ย. 2564
สอบคัดเลือก : 06 พ.ค. 2564
ประกาศผล : 08 พ.ค. 2564
รายงานตัว : 08 พ.ค. 2564
มอบตัว : 12 พ.ค. 2564
มัธยมศึกษาปีที่ 1

ประเภท: นักเรียนทั่วไป

เปิดรับสมัคร : 24 เม.ย. 2564
ปิดรับสมัคร : 28 เม.ย. 2564
สอบคัดเลือก : 08 พ.ค. 2564
ประกาศผล : 11 พ.ค. 2564
รายงานตัว : 11 พ.ค. 2564
มอบตัว : 12 พ.ค. 2564
มัธยมศึกษาปีที่ 4

ประเภท: ความสามารถพิเศษ

เปิดรับสมัคร : 24 เม.ย. 2564
ปิดรับสมัคร : 27 เม.ย. 2564
สอบคัดเลือก : 06 พ.ค. 2564
ประกาศผล : 12 พ.ค. 2564
รายงานตัว : 12 พ.ค. 2564
มอบตัว : 13 พ.ค. 2564
มัธยมศึกษาปีที่ 4

ประเภท: นักเรียนทั่วไป

เปิดรับสมัคร : 24 เม.ย. 2564
ปิดรับสมัคร : 28 เม.ย. 2564
สอบคัดเลือก : 09 พ.ค. 2564
ประกาศผล : 12 พ.ค. 2564
รายงานตัว : 12 พ.ค. 2564
มอบตัว : 13 พ.ค. 2564
เอกสารที่ต้องเตรียม

เอกสารที่ผู้สมัครต้องเตรียมเพื่อประกอบการยื่นใบสมัคร โดยสามารถสแกนหรือถ่ายรูปได้ตามความสะดวก แต่ไฟล์ที่จะอัพโหลดจะต้องเป็น PDF หรือ PNG หรือ JPEG ซึ่งล้วนเป็นไฟล์ที่ได้จากการสแกนหรือถ่ายรูปอยู่แล้ว

  1. สำเนาทะเบียนบ้านที่ปรากฏชื่อนักเรียน
  2. สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน
  3. หนังสือรับรองผลการเรียนที่โรงเรียนสตรีนครสวรรค์กำหนดไว้ หรือปพ.1

ช่องทางติดต่อ